คณะผู้บริหาร  |  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  |  หัวหน้าหน่วยงาน  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นายสอ  อบเชย : นายก อบต.นครชัยศรี
นายสอ อบเชย
นายก อบต.นครชัยศรี
นายธนากร  ไล้ประเสริฐ : รองนายก อบต.
นายธนากร ไล้ประเสริฐ
รองนายก อบต.
นางอุไร  อินทร์ปฐม : รองนายก อบต.
นางอุไร อินทร์ปฐม
รองนายก อบต.
นายไมตรี ทิพย์สุมณฑา : เลขานุการ นายก อบต.
นายไมตรี ทิพย์สุมณฑา
เลขานุการ นายก อบต.