ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศกรมทางหลวง เชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ(สัมนาครั้่งที่ 2 ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรรึกษาสำรวจและออกแบ แลบูรณ...
แนวทางการโอนเงินให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕.
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมทรัพย์สิน
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักยานต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024-63-006 และหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กจ 2356 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีประกาศ เรื่องขอยกเลิกและประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมทรัพย์สิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่ววนตำบลนครชัยศ...
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังกกาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ...
ประกาศเรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ...
 
ประกาศทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
505,654     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม