ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมทางหลวง เชิญเข้าร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ(สัมนาครั้่งที่ 2 ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรรึกษาสำรวจและออกแบ แลบูรณะสะพาน บนทางหลวงในพื้นที่จังหวัด นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่1)
แนวทางการโอนเงินให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕.
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและขอเชิญรับฟังความคิดเห็นเบื้อต้นต่อโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา ขนาด 2.03668 เมกะวัตต์ ของบริษัท นำ้มันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น ThaiD ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น ThaiD ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ThaiD คือ แอปพลิเคชั่นที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2566
การสมัครใช้แอพพลิเคชั่น ThaID
การสมัครใช้แอพพลิเคชั่น ThaID
ภาวะการคลอดก่อนกำหนด
ภาวะการคลอดก่อนกำหนด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566
การส่งเสริมการตลาดในชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการต่างๆ ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นเพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพลพลภาพ  ในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของท่าน
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการต่างๆ ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นเพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพลพลภาพ ในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของท่าน
วันงดสูบบุหรี่โลก
คำขวัญวันงดดื่มสุรา 2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาการพัฒนาแนวทางการควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566
บริการทำหมันสุนัขและแมว รับจำนวนจำกัด 50 ตัว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชนครั้งที่ 14/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู้ชุมชนครั้งที่ 13/2566
เชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐม ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐมแจ้งการเข้าดำเนินการโครงการประตูระบายน้ำคลองบางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566
ตรวจสอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
วิธีรับมือกับฝุ่น PM 2.5
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต. นครชัยศรีขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงให้เรียบร้อย
เชิญชวนรักษาสิ่งแวดล้อมประเพณีสงกรานต์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง
อบต.นครชัยศรี  เปิดรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2566
อบต.นครชัยศรี เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญร่วมต้นรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ขอเชิญร่วมต้นรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินทักษะพ่อแม่ผูู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
บัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
กำหนดการประชุมประชาคม สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน  ปี  2565
กำหนดการประชุมประชาคม สำหรับผู้ที่ยื่นขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565
ประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพากร ชี้แจงพร้อมเตือนประชาชน ไม่มีให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษี โทรแจ้งคืนเงินภาษีหรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2 ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจแลออกแบบ ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองนครชัยศรี
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565