ร้องทุกข์ ร้องเรียน
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเปิดบริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้งและการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในวันหยุดราชการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่อง ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
บัญชรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)และ(สมาชิกสภาองค์การบรนิหารส่วนตำบล)
ประกาศ กำหนดสถานที่และหลักเกณฑ์ต่างเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่2)
การแจ้งหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบรนิหารส่วนตำบลนครชัยศรี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลนครชัยศรีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลนครชัยศรีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่องจาก สคบ.
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 3 เรื่อง
การขอกระสอบและทราย
การขอกระสอบและทราย
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน กกต. จังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
 ขออนุญาต แจ้ง อบต. เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเลือกตัั้ง (ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครฯ )
ในการตรวจสอบผู้ถูกจำกัดสิทธิสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้จากเว็บไซต์นี้
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/#/abssearch นะคะ
กฎหมายป้ายโมษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442)
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประกาศให้การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฮ.ศ. 1442)
ขอความร่วมมือผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่ะ
ขอความร่วมมือผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่ะ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการละหมาด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการละหมาด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ข่าว สคบ. ด้านการคุัมครองผู้บริโภค เรื่องแนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร ให้ปลอดภัยห่างไกลภัยโควิด-19
ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการในเขตตำบลนครชัยศรี ปฎิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด
คำสั่งจังหวัดนครปฐม เรื่องสั่งปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19
รับสมัครพนักงาน ชาย-หญิง ที่พิการทางด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ชาวตำบลนครชัยศรีร่วมใจกำจัดขยะอันตราย
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นในรูปแบบออนไลน์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 66/2564
ขอชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสสารของราชการ พ.ศ. 2540
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://www.gad.moi.go.th/nsk-03-05-64-2534.pdf
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ค. 2564
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/5/25354_1_1620015664900.pdf?time=1621307352530
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 20)
ประกาศจังหวัด ฉบับที่ 50/2564 เรื่องการงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
แนวทางปฎิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ. ศ. 2562 ประกาศ สนง. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ งานวางท่อขยายเขตจ่ายนำ้บริเวณ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประชาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ปีงบประมาณ 2564
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ขอความร่วมมืองดการเผาวัสดุทางการเกษตรและการเผาในที่โล่งทุกประเภทในช่วงที่มีฝุ่นละออง PM. 25 เกินมาตรฐาน
ชวนคนไทยโหลดแอปหมอชนะ
กระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ให้บุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับจากตลาดค้ากุ้ง และตลาดไทย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
เรื่องการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
7 วิธีขับขี่ปลอดภัยช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง
ท่วม-ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
แนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หากเกิดน้ำท่วม
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
เตือนตัว เตือนกัน ป้องกัน ตนเอง
แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน
การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare 29 พ.ค.63
การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
10 มาตรการป้องกัน ASF ไม่ให้ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ขอความร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่ง ไม่จำหน่ายหรือนำเศษอาหารไปเลี้ยงสุกร เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีแจกหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. นครชัยศรี
งินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือน เมษายน 2563 ออกวันที่ 10 เมษายน 2563
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือน เมษายน 2563
ออกวันที่ 10 เมษายน 2563  ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902  / 0-2255-5850 ถึง7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือโทรสายด่วน พม.1300
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกบ้านทุกอาคาร
ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11
ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563
แจ้งงดลงทะเบียนรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี
ข้อปฎิบัติสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เรื่องควรรู้ COVID-19
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดกับ COVID-19
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วันที่ 27 ก.พ. 63
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนพระเกียรติ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562
ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกท่านฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์เพื่อที่จะได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 2562
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 12/2562และ 13/2562
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2562
ทุจริต เรียกรับเงิน แอบอ้าง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประกาศรายชื่อและขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและช่องทางไลน์
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานามัย กายใจดีมีสุข
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานามัย กายใจดีมีสุข
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 8/2562
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 7/2562
มาตรการลดและประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
มาตรการลดและประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
ประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด
วิธีการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนท้องถิ่น
วิธีการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล ปี 20
ส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล ปี 20
ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดักจับฝุ่น PM 2.5
ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อดักจับฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ กสทช.
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบบัตรประจำตัวคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีร่วมรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสีเขียว
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีร่วมรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อชุมชนสีเขียว
ประชาสัมพันธ์โครงการ"ศูนย์การเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและประวัติศาสตร์"
ขอประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหารจัดการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการขยะมูลฝอย
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้บุกรุกทางน้ำชลประทาน
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.
การเลือกตั้ง ส.ส.
ระวัง"หาเสียงเลือกตั้ง กดแชร์กดไลค์ข้อความใส่ร้าย เจอใบแดง
ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด พ.ศ. ..และร่่างพระราชบัญญัติค้าของเก่า พ.ศ. ...
สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอเชิญชวนท่านเจ้าของสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
การสมัครประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBFR ONE
มาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมัน
มาตรการปรับสมดุลปาล์มน้ำมัน
แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก
แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก
เชิญชวนบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อน้อมเกล้าฯเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2562
การกำหนดวันรับสมัครบุคคลากรเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
อบต. นครชัยศรีให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานเพื่อเรียนต่อแพทย์แผนไทย
อบต. นครชัยศรีให้สิทธิพิเศษแก่บุตรหลานเพื่อเรียนต่อแพทย์แผนไทย
บริษัท โอโฮโน่ จำกัด ขอความอนุเคราะ์ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
บริษัท โอโฮโน่ จำกัด ขอความอนุเคราะ์ประชาสัมพันธ์ การรับซื้อผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น
เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
การประกวดแม่ลูกงาม ณ พระราชวังสนามจันทร์ งานประเพณีลอยกระทง "คืนเพ็ญงาม..อร่ามพระราชวังสนามจันทร์" ประจำปี 2561
สรุปผลการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร
เชิญชวนประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ร่าง พรบ.การเลือตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการขยะมูลฝอย
การบริหารการดำเนินการจัดเก็บค่าบริการขยะมูลฝอย
การสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
การสำรวจข้อมูลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
สิทธิของประชาชนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิของประชาชนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
การงดจดทะบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว
รณณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
รณณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครปฐม
เกร็ดความรู้ว่าด้วยเรื่องคนพิการ
เกร็ดความรู้ว่าด้วยเรื่องคนพิการ
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
สร้างความรู้ความเข้าใจกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สร้างความรู้ความเข้าใจกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2562
เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี 2562
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2561
แจ้งสถานการณ์น้ำ
แจ้งสถานการณ์น้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน
ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนตำบลนครชัยศรี " เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน "
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนตำบลนครชัยศรี " เด็กคิด เด็กนำ เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน "
การประชุมการจัดการขยะ บรรยายโดยนายศศิน พัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
การประชุมการจัดการขยะ บรรยายโดยนายศศิน พัฒนภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รณณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
รณณรงค์การสวมหมวกนิรภัย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กต.ตร.สภ.นครชัยศรี จะมีการกวดขันการตรวจจับหมวกกันน๊อกสำหรับผู้ขับขี่ จยย.ที่ไม่สวมใส่หมวกกันน๊อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย จับจริงตามนโยบายของ คสช.และจังหวัด
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้รถใช้ถนน
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใช้รถใช้ถนน
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0
พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0
ขอความร่วมมืองดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
ขอความร่วมมืองดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนประชาชนสั่งจองและเช่าบูชาเหรียญที่ระลึก
ขอเชิญชวนประชาชนสั่งจองและเช่าบูชาเหรียญที่ระลึก
การจัดงาน"ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ"
การจัดงาน"ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ"
แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
การป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส
การป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส
เชิญชวนประชาชนชาวตำบลนครชัยศรี สวมเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
เชิญชวนประชาชนชาวตำบลนครชัยศรี สวมเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ในช่วงเข้าพรรษา
ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" ในช่วงเข้าพรรษา
ผู้ประกันตนมาตร 39 ที่สิ้นสภาพเฮ คืนสิทธิ มาตรา 39
ผู้ประกันตนมาตร 39 ที่สิ้นสภาพเฮ คืนสิทธิ มาตรา 39
ไม่พนัน ไม่จน ไม่สน ไม่เล่น สายด่วน แจ้งเบาะแส การเล่นพนันฟุตบอล  1559
ไม่พนัน ไม่จน ไม่สน ไม่เล่น สายด่วน แจ้งเบาะแส การเล่นพนันฟุตบอล 1559
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาค้าส่งปลีกไทยให้เข็มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาค้าส่งปลีกไทยให้เข็มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561
ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้เวนคืนอสังหาริมรัพย์
ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้เวนคืนอสังหาริมรัพย์
ดำเนินการยกระดับท่อเมนประปา บริเวณวัดใหม่ฯ เนื่องจากมีโครงการไทยยั่งยืน โดยการเทพื้นลานคอนกรีต
ดำเนินการยกระดับท่อเมนประปา บริเวณวัดใหม่ฯ เนื่องจากมีโครงการไทยยั่งยืน โดยการเทพื้นลานคอนกรีต
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุขปี 2561"
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน
โครงการณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
ลานกิจกรรม BB ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง "เล่นตามลอยพระยุคคลบาท"
ลานกิจกรรม BB ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง "เล่นตามลอยพระยุคคลบาท"
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว จัดโครงการคัดแยกขยะ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดกลางบางแก้ว จัดโครงการคัดแยกขยะ
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
โรงพยาบาลนครชัยศรีออกให้บริการตรวจสุขภาพฟันผู้สูงอายุฟรี
โรงพยาบาลนครชัยศรีออกให้บริการตรวจสุขภาพฟันผู้สูงอายุฟรี
โครงการส่งเสริมและการสนับสนุนความเข้มแข็งบทบาทสตรี
โครงการส่งเสริมและการสนับสนุนความเข้มแข็งบทบาทสตรี
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2561
     ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีต่าง ๆ   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  ไปขอรับแบบ- แสดงรายการทรัพย์สิน  และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ประจำปี  พ.ศ. 2561 ดังนี้
          1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ที่ให้เช่า ทำการค้า
เก็บสินค้า  ประกอบการอุตสาหกรรม  ให้ญาติ  พ่อแม่  หรือผู้อื่นอาศัยและที่ใช้ในกิจการอื่น ๆ  ในปีที่เพิ่งล่วงมาแล้ว  ยื่นแบบ  ภ.ร.ด. 2  และชำระภาษีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
          2. ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ซึ่งเจ้าของป้ายมอบหมาย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี   ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม  2561
ถึงวันที่  31  มีนาคม  2561  หากพ้นกำหนดนี้  จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ  10
          กรณีมีการติดตั้งป้ายใหม่  หรือรื้อถอนยกเลิกป้ายเดิมให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน  15  วัน
          3. ภาษีบำรุงท้องที่  ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินแต่ละแปลงในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี   ที่มีเนื้อที่ดินรวมทุกแปลงเกิน  5  ไร่   ที่ดินรกร้างว่างเปล่า   ที่ทำนา
ที่ทำสวนหรือเกษตรกรรม  ที่ดินที่ให้ผู้อื่นเช่า หรือผู้อื่นอยู่อาศัย  ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่  ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม  2561  ถึงวันที่  30  เมษายน  2561 หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 
ต่อปีของจำนวนเงินภาษีที่จะต้องเสีย
          กรณีมีการ  โอน  ซื้อ ขาย  ให้  โอนมรดก  แบ่งแยก รวมแปลงหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน  
ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์  หรือบุคคลที่ได้กรรมสิทธิ์ใหม่  ยื่นแบบพร้อมหลักฐานสำเนาโฉนดที่ดิน  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นชำระภาษี
        1. บัตรประจำตัวประชาชน
        2. สำเนาโฉนดที่ดิน
        3. สำเนาทะเบียนบ้าน
        4. ทะเบียนพาณิชย์
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ สืทธิของประชาชนตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ สืทธิของประชาชนตามกฎหมาย
รายงานการรับจ่าย - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2561
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลงานประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ปี 2560
สิทธิของประชาชนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิของประชาชนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร
ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
โครงการประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้อง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 3
โครงการประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้อง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ 3
ประชาสัมพันธ์แนวทางและคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  ขอประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัยเพื่อให้ประชาชน  ได้มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมในด้านโภชนาการ  สามารถดาวน์โหลดไฟล์สื่อ  ได้ที่  http://ntrition.anamai.moph.go.th
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แบบบูรณาการ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แบบบูรณาการ เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ประจำปี 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ประจำปี 2561
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างประตูน้ำบริเวณวัดใหม่สุดิษฐาราม
สำรวจพื้นที่ก่อสร้างประตูน้ำบริเวณวัดใหม่สุดิษฐาราม
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
โครงการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.นครชัยศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.2
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.นครชัยศรี ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ออกมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.2
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
กิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
กิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
เชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
เชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2560
เส้นทางการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
เส้นทางการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
รายงานผลการดำเนินการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินการงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงกา่รรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
                ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  ได้มีการสำรวจผู้ที่ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  เพื่อเข้าร่วมโครงการ  รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2560  นั้น
                บัดนี้  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  ขอแจ้งให้กับเจ้าของสุนัขและแมว   ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีทราบว่า  เนื่องจากขณะนี้วัคซีนดังกล่าวขาดตลาดไม่สามารถจัดหาได้ทัน  จึงมีความประสงค์ขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปก่อน  จนกว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้  และทางองค์การบริหารส่วนตตำบลนครชัยศรี  จะแจ้งกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  พ.ศ.  2560    ให้ท่านทราบอีกครั้ง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย)
แจ้งการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ประสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
กิจกรรมปั่นจักยานเพื่อถวายความอาลัยแด่องค์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมปั่นจักยานเพื่อถวายความอาลัยแด่องค์พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
กิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย
ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
                
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติลดพุง-ลดโรค (ปั่นเพื่อแม่)
กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติลดพุง-ลดโรค (ปั่นเพื่อแม่)
ขอเชิิญประชาชนชาวตำบลนครชัยศรีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ขอเชิิญประชาชนชาวตำบลนครชัยศรีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติลดพุง-ลดโรค
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติลดพุง-ลดโรค
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการเดินรถขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ อบต.นครชัยศรี เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ อบต.นครชัยศรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำแนะนำในการเสียภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องถิ่น
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.นครชัยศรี เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือน มกราคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชาชนชาวตำบลนครชัยศรีเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ประกาศ อบต.นครชัยศรี เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
292,944     
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์...
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิกา...
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
KC inventive co.,ltd. © 2015