ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมทรัพย์สิน
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักยานต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024-63-006 และหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 024-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กจ 2356 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ครบชุด จำนวน 400 ชุด (วัคซีนพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้เสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแอลฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศอำเภอนครชัยศรีขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อนำ้ประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. บริเวณซอยพ่อแคล้วอุทิศ เริ่มต้นจากหอถังสิ้นสุดพุทธมณฑลสาย 8 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งนำ้ประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 20 (SDR 7.4) มอก.982-2556 บริเวณชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง การซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสายโรงเรียนเพิ่มวิทยา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ชนิดความหนาแน่น PE 20 (SDR 7.4) มอก. 982-2556 บริเวณชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อน้าประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. บริเวณซอยพ่อแคล้วอุทิศ เริ่มต้นจากหอถังสิ้นสุดพุทธมณฑลสาย 8 หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการวางท่อส่งนำ้ประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม.ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 20 (SDR7.4) มอก. 982-2556 บริเวณชุมชนบ้านกลาง หมู่ 3
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. บริเวณซอยพ่อแคล้วอุทิศ เริ่มต้นจากหอถังสิ้นสุดพุทธมณฑลสาย 8 หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กขนาดความจุ 45 ลูกบาศ์เเมตรพร้อมขุดเจะบาดาาลขนาดด 6 นิ้ววบริเววัดใใหม่สุปดิษฐาราม หมู่ที่ี 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็กขนาดความจุ 45 ลูกบาศ์เเมตรพร้อมขุดเจะบาดาาลขนาดด 6 นิ้ววบริเววัดใใหม่สุปดิษฐาราม หมู่ที่ี 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 45 ลูกบาศ์เมตรพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว บริเวณวัดใหม่สุปดิษฐาราม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศประกวดร่างก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ 45 ลูกบาศ์เมตรพร้ิอมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด6นิ้วบรวิเวณวัดใหม่สุปดิษฐาราม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหอถังประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 45 ลูกบาศ์เมตรพร้อมขุดเจาะบาดาลขนาด 6 นิ้วบริเวณวัดใหม่สุปดิษฐาราม หมู่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดดจ้้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู บริเวณถนนเลียบแม่น้ำนครชัยศรี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู บริเวณถนนเลียบแม่น้ำนครชัยศรี ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศสภาองค์ารบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคระบาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีโดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคระบาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีโดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู บริเวณถนนเลียบแม่น้ำนครชัยศรี ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 1 เครื่องและแบบแขวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 1 เครื่องและแบบแขวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ-5745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา บริเวณปากซอย 20 จนถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา บริเวณปากซอย 20 จนถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อประปา บริเวณปากซอย 20 จนถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา บริเวณปากซอย 20 จนถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา บริเวณปากซอย 20 จนถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ที่ 3
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู บริเวณซอย ๑๓-๑๕ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๖ เมตร ทั้งนี้รายละเอียดปรากฎตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู บริเวณซอย ๑๓-๑๕ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๖ เมตร ทั้งนี้รายละเอียดปรากฎตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด 6 ตัน
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด 6 ตัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณถนนซอยบ้านไร่ หมู่ 3 ต. นครชัยศรี ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 143 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู บริเวณซอย ๑๓-๑๕ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๖ เมตร ทั้งนี้รายละเอียดปรากฎตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี และบริเวณแยกถนนพุทธมณฑลสายแปด ระหว่างที่ 24-30 กรกฎาคม 2563 ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี และบริเวณแยกถนนพุทธมณฑลสายแปด ระหว่างที่ 24-30 กรกฎาคม 2563 ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองกำนันเกิด หมู่ ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองกำนันเกิด หมู่ ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 บริเวณที่ทำการ อบต.นครชัยศรี
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาเหล็ก ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 บริเวณที่ทำการ อบต. นครชัยศรี
วิจารณ์ร่างประกาศโครงการก่อสร้างหอถังประปาเหล็ก ขนาด 30  ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 บริเวณที่ทำการ อบต. นครชัยศรี
วิจารณ์ร่างประกาศโครงการก่อสร้างหอถังประปาเหล็ก ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 3 บริเวณที่ทำการ อบต. นครชัยศรี
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา บริเวณปากทางเข้าถนนเลียบคลองกำนันเกิดจนถึงป้อมยามหมู่บ้านกฤษดานคร หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกนำ้ ชนาด 6 ตัน 6 ล้อ บริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปา บริเวณปากทางเข้าถนนเลียบคลองกำนันเกิดจนถึงป้อม ยามหมู่บ้านกฤษดานคร หมู่ที่ ๓
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา บริเวณปากทางเข้าถนนเลียบคลองกำนันเกิดจนถึงป้อม ยามหมู่บ้านกฤษดานคร หมู่ที่ ๓
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วิจารณ์ร่างประกวดราคากลางยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบันทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบันทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบันทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองกำนันเกิด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองกำนันเกิด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อเมนประปา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อเมนประปา
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนครชัยศรี พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลนครชัยศรี พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อประปาขนาด ๓ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อประปาขนาด ๓ นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อประปาขนาด ศก. ๓ นิ้ว บริเวณชุมชนวัดกลางบางแก้ว หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๕๖๖.๗๐ เมตร และบริเวณชุมชนวัดใหม่สุปดิษฐาราม หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๗๗๕.๔๐ เมตร
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณถนนสายโรงเรียนเพิ่มวิทยา ม.๓ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ช่วงที่ ๑ เริ่มจากหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง หมู่ 3 (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ ซอย 21 (พ่อแคล้วอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมสารเคมีและก๊าซหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเลิศการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล่องขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกั้นบังตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมโทรทัศน์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนของผู้มีสิทธิรับเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียสรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบหัวพ่น ยี่ห้อ HP F735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการลดการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์การลดการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการกิจกรรมเนื่องในประเพณีเข้าพรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสทเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำนักงานปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึก (lnkjet) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประก่ศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง (พ.ศ. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุการเกษตร(สารกำจัดวัชพืช) จำนวน 12 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่านำ้ประปา และโปรแกรมระบบบริหารงานขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 4 รายการ
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ .ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซ้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เริ่มตั้งแต่บ้านนายพิศิษฐ์ ทิพย์สุมณฑา จนถึงบ้านนายสมนึก ขำภู
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายชื่อซอย(ตามแบบ กทม.)
ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนนเลียบคลองกำนันเกิด หมู่ที่ ๓ ตำบลนครชัยศรี
รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานโครงการซ่อมแซมหอถังประปาและติดตั้งระบบสายล่อฟ้า
รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงขยายไหล่ถนนเลียบคลองกำนันเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนนเลียบคลองกำนันเกิด
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนนเลียบคลองกำนันเกิด
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก
โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณปากซอย 4
รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณปากซอย 4 หมู่ 3 ต.นครชัยศรี
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างราวกันตกบริเวณถนนเลียบคลองกำนักนเกิด
โครงการขยายไหล่ถนนเลียบคลองกำนันเกิด
ซ่อมแซมหอถังประปาและติดตั้งระบบสายล่อฟ้า
รายงานผลการตรวจสอบกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าวัดตุ๊กตา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2560
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
(โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี)
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงขยายไหล่ถนนเลียบคลองกำนันเกิด
ประกาศ อบต.นครชัยศรี เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ณ บริเวณโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.สพด.3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู หมู่ที่ ๓ ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
505,661     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม