ร้องทุกข์ ร้องเรียน
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

กิจกรรม
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566
ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลนครชัยศรีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลนครชัยศรีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การขอกระสอบทราย
การขอกระสอบทราย
พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19
Work From home
Work From home
โครงการประสานแผนพัฒนาตำบลนครชัยศรี 2564
โครงการประสานแผนพัฒนาตำบลนครชัยศรี 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการละหมาด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการละหมาด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องแนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอย่างไร ให้ปลอดภัยห่างไกลภัยโควิด-19
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ
คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19
คำแนะนำการฉีดวัคซีน COVID-19
 เปิดรับสมัครพนักงาน ชาย-หญิง ที่พิการทางด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย
เปิดรับสมัครพนักงาน ชาย-หญิง ที่พิการทางด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย
บริษัท เอ็กซ์เซล แพคเกจจิ้ง จำกัด (เขตกระทุ่มล้ม พุทธมณฑลสาย 4)
เปิดรับสมัครพนักงาน ชาย-หญิง ที่พิการทางด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทำงานในตำแหน่งพนักงานแพ็คของ โดยได้ค่าแรงขั้นต่ำ มีโอทีทุกวัน วันหยุดทำงานได้ค่าแรง 2 เท่า มีสวัสดิการ รับจำนวน 20 อัตรา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศราวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ 081-005847
ชาวตำบลนครชัยศรีร่วมใจกำจัดขยะอันตราย
ชาวตำบลนครชัยศรีร่วมใจกำจัดขยะอันตราย
เพื่อชีวิตที่ดีแด่ชาวตำบลนครชัยศรี
เพื่อชีวิตที่ดีแด่ชาวตำบลนครชัยศรี
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564
7 เมษายน 2564 วันอนามัยโลก
7 เมษายน 2564 วันอนามัยโลก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
ภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ นักเรียนผู้สูงอายุ
ภาพยนตร์เพื่อผู้สูงอายุ นักเรียนผู้สูงอายุ
เรื่องการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
เรื่องการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
โครงการ Anti-Covid 19"ป้องกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติ"
โครงการ Anti-Covid 19"ป้องกัน หยุดเชื้อเพื่อชาติ"
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม รุ่นที่ 8
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครปฐม รุ่นที่ 8
กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare 29 พ.ค.63กระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare 29 พ.ค.63
กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare 29 พ.ค.63กระทบจากโควิด-19 ผ่านระบบ e-Social Welfare 29 พ.ค.63
ตู้ปันสุข "หยับแต่พอดี มีก็แบ่งปัน"
ตู้ปันสุข "หยับแต่พอดี มีก็แบ่งปัน"
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 15,000 บาท
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 15,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีแจกหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. นครชัยศรี
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีแจกหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. นครชัยศรี
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือน เมษายน 2563 ออกวันที่ 10 เมษายน 2563
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือน เมษายน 2563 ออกวันที่ 10 เมษายน 2563
ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19
ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19
วันที่ 4,5,6 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีนำโดย นายสอ อบเชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีพร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี นำรถบรรทุกน้ำยาพร้อม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ออก ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชน ที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่น และอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อฯ ตามนโยบายการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกบ้านทุกอาคาร
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกบ้านทุกอาคาร
ขอเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning ลุยฆ่าเชื้อ-ทำความสะอาดยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19
ขอเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning ลุยฆ่าเชื้อ-ทำความสะอาดยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19
มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนาในสถานที่ราชการ โดยให้ผู้มาติดต่อสถานที่ราชการทำความสะอาดทุกครั้ง
มาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนาในสถานที่ราชการ โดยให้ผู้มาติดต่อสถานที่ราชการทำความสะอาดทุกครั้ง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)
วิธีป้องกัน COVID-19 เพื่อตัวเองและคนรอบข้าง
วิธีป้องกัน COVID-19 เพื่อตัวเองและคนรอบข้าง
เรื่องควรรู้ COVID-19
เรื่องควรรู้ COVID-19
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลนครชัยศรี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , ผู้นำชุมชน ตำบลนครชัยศรี
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดกับ COVID-19
ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดกับ COVID-19
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งบทบาทของสตรี ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งบทบาทของสตรี ปี 2563
เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพาสติก
เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพาสติก
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสืบสานประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสืบสานประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานมัย กายใจดีมีสุข
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานมัย กายใจดีมีสุข
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
อบรมให้ความรู้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ อบต. นครชัยศรีให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขต อบต. นครชัยศรี
อบรมให้ความรู้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ อบต. นครชัยศรีให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขต อบต. นครชัยศรี
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผู้บริหาร อบต. นครชัยศรีเฝ้าระวังน้ำท่วม
ผู้บริหาร อบต. นครชัยศรีเฝ้าระวังน้ำท่วม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2561
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2561
โครงการณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2561
อบต.นครชัยศรี ร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสำโรง
อบต.นครชัยศรี ร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสำโรง
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์การลดการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์การลดการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2560
โครงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)
โครงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
กิจกรรมงานเข้าพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมงานเข้าพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560
กิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2560
กิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการสร้างเสริมสุขภาพการดูและตนเองของผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพการดูและตนเองของผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
กิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2559
งานประเพณีเข้าพรรษา
งานประเพณีเข้าพรรษา
กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2559
กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ว่างงาน ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ว่างงาน ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558
กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมสานงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมสานงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557
กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
292,941     
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม)
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์...
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิกา...
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
KC inventive co.,ltd. © 2015