ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ผลงาน
ตรวจสอบทะเบียยนคุมผู้ชำระภาษี(ภดส.)จำนวนผู้เสียภาษี
รายรับจริงประกอบงบทดลองจำนวนเงินค่าธรรมเนียม
รายรับจริงประกอบงบทดลองจำนวนเงินภาษีป้ายที่เพิ่มขึ้น
การบริหารงานงานการเงินและการคลัง
รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค. 2565-มี.ค.2566)
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
ซ่อมแซมถนนพุทธมณฑลสาย 8
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
การดำเนินการด้านการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
505,646     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม